Ghadir Khum Bag IV (Perawi Dalam Ayat Ikmaluddin)

Ghadir Khum
Bagian IV
Fakta yang terlupakan
(Itsbat perawi ayat Ikmaluddin)

Hadits yang menjelaskan ayat Ikmaluddin turun di ghadir khum selain dari jalur yang telah disebutkan di bagian ke III untuk pengangkatan ali sebagai khalifah setelah nabi saww berikut penjelasan perawinya :
1. Riwayat abi Na’im Al-Isbahani
Bekata kepada kami Muhammad ibn ahmad ibn ali ibn Mukhallad , berkata : berbicara kepada kami Muhammad ibn Utsman Abi Syaibah, berkata : berbicara kepada kami Yahya Alhammani , berkata : berbicara kepada kami Qais ibn Ar-rabi’ , dari Abi Harun Alabadi , dari Abi Sa’id Alkhudri ra :
أنّ النبي صلى الله عليه وو سلّم دعا الناس إلى علي عليه السلام في غدير خم ، و أمر بما تحت الشجر من الشوك فقمّ، و ذلك يوم الخميس، فدعا علياّ ، فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : الله اكبر على اكمالدين و إتمام النعمة ، ورضا الرب برسالتي و بولايتة لعلي من بعدي، ثم قال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله))

Sesungguhnya nabi saww menyeru kepada manusia untuk (berwilayah kepada ) ali di ghadir Khum,Beliau memerintahkan untuk mendekati mereka dimana mereka sedang berdiri di bawah pohon berduri , hal itu terjadi hari kamis, kemudian (beliau) memanggil Ali, kemudian memegang lengannya serta mengangkatnya sampai terlihat putih ketiak rasulullah saww, kemudian sebelum bubarnya jamaah (manusia) turunlah ayat ini : “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu”, kemudian bersabda : Allah Maha besar dengan menyempurnakan agama dan melengkapi ni’mah , serta meridhai risalahku dan wilayah untuk Ali setelahku, kemudian bersabda : “Barangsiapa yang menjadikan aku maulanya maka Ali maulanya juga Ya allah lindungilah orang yang berwilayah kepadanya dan musuhilah orang yang memusuhinya (Ali) dan tolonglah orang yang menolongnya, dan hinakanlah orang yang menelantarkannya”.

Keterangan ulama suni mengenai perawinya :
1. Muhammad ibn Ahmad ibn ali ibn Mukhallad
Berkata Ad-daruquthni : لا بأس به (Sair ‘Alam An-Nubala)
Hal yang serupa dikatakan pula oleh abu bakar Albaqani ( Tarikh Baghdad 1/123)
Adzahabi menyifatinya dengan Imam mufti Almu’ammar (sair ‘Alam An-Nubala : 61/60)
2. Yahya Alhammani
Salah satu dari Rijal Muslim dalam sahihnya dan salah satu dari Syeikh Abi Hatim dan Muthayyin dan semisalnya dari imam besar hadits.
Dan menceritakan selainnya dari Yahya ibn Mu’in : Benar dan Tsiqqat (صدوق، ثقة)
3. Qais Ibn Ar-Rabi’
Salah satu dari Rijal Abi dawud dan tirmidzi dan Ibn Majah
Hafidz berkata : صدوق (Taqrib At-Tahdzib : 2/128)
4. Abu Harun Al’Abdi
Dia Adalah Ammarah ibn Jauwin, Salah satu dari orang Tabi’in yang masyhur, dan salah satu rijal Bukhari “في خلق أفعال العباد”, tirmidzi, dan Ibn Majah, akan tetapi disayangkan sebagian dari ulama menganggapnya matruk disebabkan hanya karena dianggap syiah, padahal dia sendriri salah satu rijal Bukhari dan Muslim, yang mereka yakini kebenarannya, tetapi alasan ini jelas-jelas tidak bisa diterima oleh ahli hadits yang objektif, karena kesyiaahan seseorang tidak bisa melepas dari sifat seseorang yang jujur dan terpercaya Ketidakobyektifan ini terlihat pada :
Hafidz berkata : Matruk , dari Pembohong, karena Syiah (Taqrib At-tahdzib : 2/49)

2. Riwayah Al-Khathib Albaghdadi
Jalur periwayatan pertama :
Berkata : memberitakan kepada kami Abdullah ibn Ali ibn Muhammad Bisyran, memberitakan kepada kami Ali Ibn Umar alhafidz , berbicara kepada kami Abu Nasr habsyun ibn Musa ibn Ayyud Alkhallal, berbicara kepada kami Ali ibn Sa’id Ar-ramli, berbicara kepada kami Dhamrah ibn Rabi’ah Alqarsyi, dari ibn Syaudzab dari Mathar alwarraq, dari Syahr ibn Hausyab, dari Abi Hurairah, berkata:
من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) بيد علي بن أبي طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً، وهو أول يوم نزل جبرئيل على محمد (صلى الله عليه وسلم) بالرسالة.

Barang siapa yang berpuasa pada hari ke 18 dari bulan Dzulhijjah (Dia) akan menulis (pahalanya) 60 bulan, dan hari itu adalah Hari Ghadir khum ketika Nabi mengangkat tangan Ali , kemudian bersabda : Bukankah aku ini Wali mukminin, berkata mereka : betul ya rasululullah , kemudian bersabda : Barang siapa yang menjadikan aku walinya maka Ali walinya juga, kemudian Umar ibn Khattab berkata : Bakhin-bakhin ya ibn abi thalib anda telah menjadi Maulaku dan maula seluruh mukmini, dan Allah menurunkan (ayat) : “hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu.”, dan barangsiapa yang berpuasa hari 27 dari bulan Rajab (Dia) akan menuliskan untuknya (pahala) 60 bulan, dan saat itu hari pertma Jibrail turun kepada Muhammad saww dengan risalahnya.

Jalur periwayatan kedua :
Ahmad ibn Abdillah ibn An-Nairi meriwayatkan hal serupa, meriwayatkannya dari Ali ibn sa’id , mengkhabarkan kepadaku menyenainya Alazhari, berbicara kepada kami Muhammad ibn Abdillah ibn Akhi mimi, berbicara kepada kami Ahmad ibn Abdillah ibn Ahmad ibn Al’abbas ibn salim ibn Mehran Alma’ruf dengan ibn An-Nairi, berbicara kepada kami Ali ibn sa’id As-Syami, bebricara kepada kami Dhamrah ibn rabi’ah, dari ibn Syaudzab, dari Mathar, dari Syahr ibn Hausyab, dari Abi hurairah, berkata … seperti hadit diatas.

Jalur pertama :
1. Ibn Bisyran
(tarikh Baghdadi 12/98) dikatakan : …و كان صدوقاً ثقة ثبتاً، حسن الاخلاق، تامّ المروءة…
Irang benar, Tsiqqat yang kuat, akhlak yang baik, pemberani.
Adzahabi berkata : الشيخ العالم المدّل المسند (Syeikh yang alim , yang dapat dijadikan sandaran) (Sair ‘Alam An-Nubala 17/311)
2. Ali Ibn Umar Alhafidz
Dia adalah Ad-daruquthni
Al-Khatib berkata : yang tak ada yang sebanding di zamannya, Banyak ilmunya, Imam di zamannya… irang yang benar dan amanah dan berilmu serta adil… (Tarikh Baghdadi : 12/43)
Adzahabi berkata : الدارقطني الامام الحافظ المجوّد، شيخ الاسلام….و معرفة علل الحديث ورجاله
3. Abu Nasr Habsyun
Ibn Katsir berkata : و رواه حبشون الخلال و أحمد بن عبدالله بن أحمد النيري- و هما صدوقان
Habasyun alkhallal dan Ahmad ibn Abdillah ibn Ahmad Ahmad Annairi keduanya orang yang benar (sirah annabawiyyah liibbni katsir 4/426)
4. Ali ibn Sa’id Ar-ramli
Berkata Adzahabi (Mizan al-I’tidal : 4/125) :
ما علمت به بأساً ، ولا رأيت أحداً الى الآن تكلّم فيه، و هو صالح الأمر، و لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب السته مع ثقة
….di salih dalam urusan, tidak satupun dari ashab kitab yang enam mengeluarkannya (dari kitabnya )dengan derajat Tsiqqat
5. Dhamrah ibn rabi’ah
Berkata Utsman ibn sa;id Addarimi , dari yahya ibn Mu’in, dan nasai : dia itu Tsiqqat
Berkta Muhammad ibn Sa’d (tahdzib al-kamal 13/319-320):
كان ثقة مأمونأً خيراً، لم يكن هناك أفضل منه
Dia orang yang Tsiqqat, terpercaya, baik, tidak ditemukan yang lebih afdhal darinya.
6. Abdullah ibn Syaudzab
Dia adalah rijal Abi dawud, dan tirmidzi dan nasai serta ibn Majah
Ibnu Hajar berkata : صدوق ، عابد ( Taqrib At-Tahdzib : 1/ 324)
Dan berkata ibn Hibban pada tsiqat ( Tahdzib At-Tahdzib 5/255)
7. Mathar Alwarraq
Dia adalah dari rijal Albukhari dalam bab tijarah fil bahr minaljami’, dan dari rijal muslim juga (Tahdzib alkamal 28/551)
8. Syahr ibn hausyab
Dan dia pun dari rijal bukhari

Jalur ke-dua :
1. Al-Azhari
Dia adalah Abulqasim Ubaidillah ibn Ahmad albaghdadi
Alkhathib berkata (Tarikh baghdad : 10/385):
كان أحمد المعنيين بالحديث و الجامعين له، مع صدق و استقامة و دوام تلاوة، سمعنا منه المصنّفات الكبار ، وكمّل الثمتنين ….
Ahmad Mu’ni dengan hadits dan pengumpulnya, dengan benar, dan istiqamah….

2. Muhammad ibn Abdullah ibn Akhi mimi
Bekata Alkahtib : Tsiqqat , terpercaya (tarikh baghdadi 5/469)
Adzahabi berkata : syeikh yang benar dan dapat disandarkan, salah satu yang tsiqat ( sair ‘alam an-nubala : 16/256)
3. Ahmad ibn Abdillah , makruf dengan ibn An-nairi
Alkhatib berkata : Tsiqat (bidayah wannihayah 4/214)
Ibnu katsir berkata : shaduq ( Al-bidayah wannihayah ( 4/214)
4. Ali ibn sa’id As-Syami /Ar-ramli dan selanjutnya sudah disebutkan dalam jalur pertama

Bersambung ke bagian V………….. ( syubhat kedua ayat)

Zen

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: